Ansøgning om støtte

Hvem kan søge

Legatets midler skal ifølge fundatsen anvendes dels til støtte af institutioner eller personer, der arbejder for bekæmpelse af kræftsygdomme, dels til støtte af institutioner eller personer, der arbejder for helbredelse af svagelige børn. Legatportioner kan også gives til svagelige, trængende børn til hjælp til behandling på specialhospitaler eller til efterbehandling efter hospitalsophold.

I 2024 uddeles samlet omkring kr. 500.000 fordelt på mindre legatportioner. Ved beslutning om uddeling vil bestyrelsen se positivt på ansøgninger fra yngre forskere, herunder nuværende og kommende ph.d. stipendiater.

Der gives ikke økonomisk støtte til overhead eller administration.

Ligeledes gives ikke støtte til ph.d.-afgift, konferencedeltagelse eller rejser.

Frist for indsendelse af ansøgning er den 15. marts.

Ansøgningens indhold

Ansøgning indsendes som PDF (som ét samlet dokument med ansøgningsskemaet forrest) via email som nærmere angivet nedenfor. Ved ansøgning om midler til brug for forskningsprojekter bør i relevant omfang vedlægges følgende:

  • Udfyldt ansøgningsskema (skema – senest opdateret januar 2024 – kan indhentes ved henvendelse til legat@holmsmindelegat.dk)
  • Kort projektbeskrivelse (maksimalt fire sider, inkl. referencer)
  • Budget med angivelse af samlet beløb for projektet, hvor meget der allerede er finansieret, hvorvidt der søges om støtte fra anden side og om allerede modtaget støtte, hvilket beløb der søges fra fonden samt relevante budgetposter
  • Udtalelse fra eventuel vejleder vedrørende projektet og ansøgers kvalifikationer
  • CV for ansøger og eventuel vejleder (maksimalt to sider for hver)
  • Status for evt. anmeldelse af projektet til offentlige myndigheder

For øvrige ansøgninger om støtte bør ansøgningen foruden udfyldt ansøgningsskema indeholde en kort motiveret ansøgning med beskrivelse af, hvad der søges midler til, og relevant dokumentation vedlægges som bilag.

Indsendelse og behandling af ansøgning

Ansøgningen skal indsendes i PDF (som ét samlet dokument) til følgende email adresse:

legat@holmsmindelegat.dk

Ved indsendelse af ansøgning til fonden accepterer du samtidig vores bestemmelser om indsamling og behandling af personoplysninger.

Fristen for indsendelse er den 15. marts hvert år. Ansøgninger modtaget efter denne dato eller som ikke opfylder ovennævnte retningslinjer vil ikke komme i betragtning ved det pågældende års uddelinger.

Ansøgningerne behandles på bestyrelsens årsmøde ultimo juni måned. Legatmodtagere kan forvente at modtage svar senest ved udgangen af august måned. Idet fonden modtager mange ansøgninger, sender fonden af administrative hensyn ikke afslag på ansøgninger.